STRONA GŁÓWNA

Założeniem projektu partnerskiego SPIN jest inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi w rozwijaniu ich potencjału biznesowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Województwie Małopolskim. Działania realizowane będą za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy (CTW) funkcjonujących w Instytucjach Otoczenia Biznesu.

Projekt realizuje następujące cele i priorytety wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Cele Osi Priorytetowej 1: Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Cel Szczegółowy Działania: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

JAK ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ MOJEJ FIRMY?