CENNIK

Usługi są świadczone bezkosztowo dla przedsiębiorców finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła poziomu 200 tys. EURO.

Lp.Nazwa usługi ProinnowacyjnejRodzaj usługiCena netto
1Audyt TechnologicznyAudyt zerowy /wstępny1 500 – 6 500 zł
2Audyt TechnologicznyAudyt technologiczny pogłębiony7 000 – 41 000 zł
3Transfer TechnologiiPrzygotowywanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R2 000 – 9000 zł
4Transfer TechnologiiPrzegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R2 000 – 9000 zł
5Transfer TechnologiiNawiązywanie kontaktów pomiędzy
wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
3 000 – 20 000 zł
6Transfer TechnologiiDoradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje
w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na lata 2014-2020,
z wyłączeniem usług i czynności technicznych
polegających na przygotowaniu i wypełnieniu
formularza wniosku o dofinansowanie
dla projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach
tego podziałania oraz innych działań/
podziałań współfinansowanych ze środków EFRR/EFS
w ramach programów operacyjnych na lata
2014-2020 (zgodnie z podrozdziałem 6.3 pkt.1)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014-2020)
160 – 2 000 zł
7Transfer TechnologiiDoradztwo w procesie negocjacji i zawierania
umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R, z wyłączeniem umów,
których stroną będzie centrum uczestniczące
w programie, które świadczy daną usługę
w zakresie transferu technologii
1 000 – 7 000 zł