Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS”

Dnia 11 kwietnia 1986 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie stowarzyszenia.

Celem sformułowanym w statucie  jest:

  1. Integracja i optymalizacja działań w zakresie prognozowania, poszukiwania, dokumentowania, eksploatacji i racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych i odnawialnych źródeł energii oraz inicjowanie badań zmierzających do poznania zasobów tych surowców.
  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa oraz kształtowanie umiejętności współpracy w interdyscyplinarnych grupach badawczych i przemysłowych.  
  3. Wspomaganie działalności naukowo- badawczej i kształcenia w zakresie   prognozowania, poszukiwania, dokumentowania, eksploatacji i racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych i odnawialnych źródeł energii.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  1. Prowadzenie działalności doradczo-konsultacyjnej i naukowo-badawczej wykonywanej w ramach prac własnych Towarzystwa oraz na zlecenie jednostek gospodarki narodowej.
  2. Organizowanie zebrań, sympozjów, sesji naukowych, zjazdów oraz działalności szkoleniowej w formie prelekcji i odczytów.
  3. Organizację konferencji terenowych oraz wyjazdów i wypraw naukowych związanych z działalnością naukowo-badawczą członków Towarzystwa.
  4. Publikowanie oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego członków Towarzystwa.
  5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi oraz instytucjami i organizacjami i podobnym działaniu.